interact - crea(IT)ve solutions

Naša spoločnosť sa zameriava na riešenia zadaní z oblasti podnikových aplikácií ovládaných cez tenkého klienta v podobe web browsera. Našou špecializáciou je dôraz na ergonómiu, dizajn a funkčnosť výslednej aplikácie. Pôsobíme v malom tíme, ale máme sieť externých špecialistov zapojiteľných v prípade potreby.

Zmysel pre detail

U nás na detailoch záleží, možno do väčšej miery ako zákazníkovi samotnému, avšak nikdy nechceme dodať to, čo zákazník neodsúhlasí. Koľkí dodávatelia v dnešnej dobe odlaďujú svoje aplikácie na všetky bežné prehliadače?

Citlivá adaptácia sa na prostredie a potreby zákazníka

Jeden z dôležitých aspektov pre vzájomné pochopenie sa a správne určenie rozsahu dodávky. Správna adaptácia vie predísť nejednému problému v budúcnosti a na to myslíme od začiatku.

Kritický pohľad

Základom našej práce je práve tento aspekt. Zákazník si nás najíma preto, aby sme mu priniesli niečo čo naplní jeho predstavy, ale nevie ako. U nás platí nielen klasické: „Náš zákazník, náš pán“, ale ešte omnoho viac: „Cieľ nášho zákazníka, je aj náš cieľ“.

Nekompromisné riešenia

Pre pocit z dobre vykonanej práce, neváhame pracovať aj nad očakávaný rámec rozsahu, len aby sme sa nemuseli hanbiť za výsledok.

Kreatívnosť

Pozrite si našu tvorbu v sekcii referencie, opýtajte sa našich zákazníkov, alebo nám dajte vedieť čo by vás zaujímalo a my vám pripravíme ukážky.

Špecializujeme sa na:

Služby

Ergonómia užívateľského rozhrania aplikácie - analýza, návrh, konzultácia, redizajn grafického rozhrania aplikácií, funkčná špecifikácia.


Automatizácia biznis procesov - analýza súčasného stavu (as-is), návrh nového procesu (to-be), výroba IT riešenia a ich implementácia do súčasnej IT infraštruktúry klienta, modelovanie biznis procesov (BPM).


Tvorba webových stránok - e-shop, firemné prezentácie, konzultácia, produktové stránky, on-line služby


Modelovanie, návrh a výroba web-based aplikácií - analýza a zber požiadaviek, funkčná špecifikácia, prototypy obrazoviek, USE CASE, UML, ERD diagramy, konzultácia.

Referencie

Vývoj aplikácii:

Supernavigator.sk – návrh, vývoj, správa

Tatra banka – vývoj internej aplikácie pre schvaľovanie retailových úverových produktov, nadstavba na existujúcom riešení

Ergonómia užívateľského rozhrania:

Datalan – redizajn grafického rozhrania

Web:

postielky.com - internetový obchod z detskými potrebami
gopromosvols.fr - informačný portál o akciách na letenky vo FR
ellishop.sk - internetový obchod pre ženy
instalateri-bratislava.sk - micro-site pre živnostníkov

a iné...

Kontakt

interact s.r.o.
Karloveská 32
842 02 Bratislava
IČO: 36808814
IČ DPH: SK2022420466
zapísaný v OR Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 47085/B
info[zavináč]interact.sk
UML HTML XML XSD SSL WSDL SOAP CSS PHP Java JavaScript XSLT XPath RPC JSON AJAX MySQL OOP ORM MVC WebService

UML

Unified Modeling Language - je štandardný všeobecný modelovací nástroj určený primárne na vývoj softwaru.

Je to vlastne grafický štandard na kreslenie a modelovanie SW návrhov.

UML zároveň definuje štandardnú terminológiu pojmov, ktorá zjednocuje a zjednodušuje komunikáciu medzi účastníkmi vývoja a uľahčuje implementáciu neskorších zmien.

HTML

HyperText Markup Language - je značkovací jazyk založený na syntaxe XML, ktorý slúži na zobrazovanie obsahu pomocou webového prehliadača.

Webový prehliadač slúži hlavne na zobrazenie HTML dokumentu, čo je v skutočnosti dokument napísaný v štruktúrovacom jazyku, ktorý obaľuje multimediálny obsah do želanej štruktúry.

HTML prechádza neustálym postupným vývojom, ktorý prináša stále širšie funkcie a možnosti.

XML

eXtensible Markup Language - je štruktúrovací jazyk navrhnutý pre výmenu dát v strojom čitateľnej forme a zároveň je čitateľný aj pre ľudí.

XML sa stalo štandardom pre výmenu dát medzi rôznymi nekoherentnými systémami. Samo o sebe definuje iba syntax (súbor pravidiel) a je tak všeobecné, ako sa len dá.

Na jeho syntaxe vznikla rada ďalších jazykov, ako je HTML, SOAP, XSD, RSS, atď. Okrem toho slúži na zriadenie akéhokoľvek špecifického spôsobu výmeny dát podľa potreby.

XSD

Xml Schema Definition – je definícia pravidiel pre XML dokument, ktorou ho jej tvorca/príjemca validuje. XSD je samo založené na štandarde (syntaxe) XML.

Pomocou XSD sa dá napríklad overiť platnosť HTML dokumentu, či spĺňa všetky definované pravidlá (nie len samotnú syntax XML).

Zároveň je vhodné XSD používať ako validáciu aj pri špecifickej komunikácii medzi systémami, aby sa tak prípadne predišlo zlyhaniu pri spracovaní prijatých dát z chybného XML.

SSL

Secure Sockets Layer - je protokol (štandard) pre zabezpečenú komunikáciu cez internet.

Slúži na šifrovanie prenášaných dát po sieti tak, bolo možné prenášanú informáciu dešifrovať len určeným prijímateľom.

Šifrovanie je v dnešnej dobe úplnou samozrejmosťou, hlavne ak sa jedná o prenos citlivých osobných, alebo firemných dát

Používa sa ako nadstavba všetkých bežných protokolov, ako sú napr. HTTP, FTP, SMTP a iné.

WSDL

Web Service Description Language - je jazyk založený na XML, ktorý ako uznaný štandard popisuje webové služby.

WSDL popisuje verejné rozhranie webovej služby, to znamená zoznam jej funkcií a spôsob ich použitia (aké majú vstupy a výstupy). Väčšinou popisuje SOAP protokol na komunikáciu medzi web servismi.

V súčasnosti sú základom web servisov štandardy XML, SOAP, WSDL a HTTP.

SOAP

Simple Object Access Protocol - je protokol na výmenu správ založených na XML prostredníctvom siete, napr. pomocou HTTP.

Formát SOAP tvorí základnú vrstvu komunikácie medzi webovými službami a poskytuje prostredie na tvorbu zložitejšej komunikácie.

Existuje niekoľko rôznych druhov šablón komunikácie prostredníctvom protokolov SOAP. Najznámejší z nich je RPC šablóna pre komunikáciu server/klient.

CSS

Cascading Style Sheets - je nadstavba nad HTML. Je to formátovací (a štýlovací) jazyk, definujúci vizuálnu prezentáciu obsahu v HTML.

Oddelením obsahu od prezentácie sa získa prehľadný a jednoduchý kód HTML dokumentu.

CSS je možné presunúť do externých súborov, zmenší sa tým dátová veľkosť a umožňuje v jednom súbore meniť celý štýl stránky. CSS zaručuje rovnaké vykresľovanie vo všetkých prehliadačoch. Avšak vzhľadom na rôznu implementáciu výrobcami prehliadačov, nie vždy je jednoduché dosiahnuť optimalizovaný kód CSS pre všetky prehliadače.

PHP

je populárny open source skriptovací programovací jazyk, ktorý sa používa najmä na programovanie klient-server aplikácií a pre vývoj dynamických webových stránok.

PHP je ešte stále považovaný za relatívne "nevyspelý" programovací jazyk, avšak je veľmi vhodný na tvorbu malých a stredných webov.

Veľkou výhodou je naopak jeho jednoduchosť a bezkonkurenčná rozšírenosť - PHP podporujú všetky webhostingové spoločnosti.

Java

Jeden z najpopulárnejších vyspelých programovacích jazykov. Je založený na C++, takže má skvelú podporu objektového programovania.

Je vhodný na široké spektrum použitia, od malých desktopových aplikácii, cez webové stránky, portálové riešenia, enterprise aplikácie, mobilné zariadenia, hry, atď.

Pre jeho väčšiu zložitosť, nároky na zdroje, dostupnosť nie je moc vhodný na malé webové riešenia.

JavaScript

Je skriptovací jazyk, ktorý sa stal štandardom vo webových prehliadačoch. Je to jednoduchý a silný objektový programovací jazyk, ktorý za posledných 15 rokov nepotreboval prejsť žiadnym vývojom.

Zato jeho výkon zabezpečený implementáciou jeho compilera (program, ktorý ho vykonáva) vzrástol asi tak 100-násobne.

Kvôli jeho jednoduchosti vzniklo viacero knižníc a frameworkov, ktoré zabezpečujú dodatočnú funkčnosť a robia z neho silný nástroj pre každého webového vývojára.

XSLT

eXtensible Stylesheet Language Transformations - je jazyk založený na XML, určený na transformáciu XML dokumentov na iné XML dokumenty. Je to uznaný štandard a bežne sa používa na úpravu XML, príp. konverziu do HTML.

Existuje množstvo nástrojov, ktoré zjednodušujú používanie tohto jazyka.

XPath

XML Path Language - je dotazovací jazyk (query language) na výber špecifických uzlov v XML dokumente.

Ako jeden zo skupiny akceptovaných štandardov je často používaný a implementovaný v nástrojoch pracujúcich s XML..

Pomocou jeho syntaxe je možné špecifikovať a adresovať ľubovoľnú skupinu elementov XML a následne nad nimi vykonávať žiadané operácie.

RPC

Remote Procedure Call - je technológia na vykonávanie procedúr programu na inom počítači.

Väčšinou sa používa v scenároch klient-server spolu s technológiami SOAP a WSDL.

Tento prístup je známy aj ako webové služby (web services).

JSON

JavaScript Object Notation - je ďalším štandardom nahradzujúci XML hlavne v AJAX aplikáciách na prenos dát.

Jeho zápis je čitateľný človekom a jeho hlavnou výhodou je, že pri spracovaní sa hneď vytvorí objekt s prenášanou dátovou štruktúrou a aj základnými dátovými typmi.

JSON implementovali aj iné jazyky, ako napr. JAVA, Python, PHP...

V mnohých prípadoch je užitočnejší ako XML, pretože netreba dodatočne spracovávať jeho obsah.

AJAX

Asynchronous JavaScript and XML - je súbor technológií a využíva sa väčšinou na vývoj moderných dynamických webových stránok.

V názve sa ukrývajú technológie Javascript a XML, ale v skutočnosti AJAX programátor operuje s HTML, CSS, HTTP requestami, JavaScriptom, a JSON/XML formátom.

Nasadenie AJAX technológie umožňuje tvorbu plnohodnotných a sofistikovaných aplikácií bežiacich u klienta v jeho webovom prehliadači a jej použitie má rastúci trend.

MySQL

Open source databázový systém veľmi populárny hlavne vo webových riešeniach a hostingoch.

Jeho výkonnosťou postačuje pre rôzne typy aplikácií, avšak firemné riešenia, vyžadujúce pokročilejšie funkcie a podporu, logicky uprednostňujú platené produkty (napr. Oracle). Medzičasom bol MySQL kúpený firmou Oracle.

Avšak pravdou zostáva, že väčšina projektov ani zďaleka nevyužije všetko to čo ponúka a hlavne je bezplatný.

OOP

Object-Oriented Programming - je programovací postup, ktorý na rozdiel od štrukturálneho programovania, pristupuje k spôsobom písaniu kódu pripomínajúcim „bežný pohľad“ na svet.

Program je rozdelený na funkčné celky nazývané objekty, ktoré majú svoje funkcie, vlastnosti a medzi sebou potom tieto objekty komunikujú.

Tento prístup je človeku pochopiteľnejší, ľahšie vysvetliteľnejší, modulárnejší s oveľa lepšou možnosťou ďalšieho rozvoja.

Všetky moderné programovacie jazyky už podporujú objektové programovanie.

ORM

Object-relational mapping - je technika kde sa mapujú dáta objektov do relačnej databázy (uloženie) a naopak (načítanie) obnovenie objektov z databázy, a to úplne automaticky (po úvodnej konfigurácii).

Táto technika sa využíva na uľahčenie programovania zložitejších objektových aplikácií a v ideálnom prípade pre úplné odtienenie programátora od tejto problematiky.

Priama práca s databázou môže v mnohých prípadoch spôsobiť veľké komplikácie.

MVC

Model-View-Controler - je moderný koncept, ako oddeliť vnútornú funkčnosť aplikácie alebo systému od jeho užívateľského rozhrania.

Cieľom je, aby skutočná funkčnosť (model) bola izolovaná od všetkých rozhraní. Zároveň je separované užívateľské rozhranie (view) a na prepojenie a komunikáciu týchto dvoch častí slúži tretí celok (controler).

Kód je takto logicky rozdelený, zrozumiteľný, aby sa na vývoji mohlo podieľať viac ľudí a aby bol možný tzv. “reuse” a príp. nahradenie týchto jednotlivých častí v budúcnosti.

Web Service

Webové služby ponúkajú programátorom možnosť používať tzv. knižnice so špecifickou funkčnosťou lokálne, ako skutočné objekty vo svojom kóde, a pritom sú poskytované inými počítačmi na sieti.

Využívajú sa pri tom najmä technológie RPC, SOAP a WSDL.

Výhodou je možnosť okamžitého použitia, bez nutnosti updatovania a okamžitá široká ponuka najrôznejších webových služieb.

Táto technológia priamo stelesňuje myšlienku outsourcingu.